Informácie o spracovaní osobných údajov

Nižšie uvedené informácie boli týmto dokumentom poskytnuté v súlade s nariadením Európskeho spoločenstva Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES s účinnosťou od 25. 5. 2018 (v texte tiež ako „GDPR“).

Totožnosť správcu:

Spoločnosť AMI Communications Slovakia s.r.o. IČO: 35758970
sídlo: Jarošova 1, 831 03, Bratislava

Kontaktné údaje správcu:

poštová adresa: Jarošova 1, 831 03, Bratislava, telefón: +421 948 489 889 mail: info@amidigital.sk(ďalej len „správca“)

Právny základ pre spracovanie osobných údajov:

Spracovanie potrebné na plnenie zmluvy podľa článku 13 a 14 GDPR/ § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Účel spracovania osobných údajov:

Správca spracováva iba také osobné údaje, ktorých spracovanie je nevyhnutné na vybavenie žiadosti, požiadavky, dopytu a pod. zaslaného prostredníctvom kontaktného formulára alebo prostredníctvom e-mailu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ich neposkytnutie však môže znamenať, že nebudeme schopní Vás kontaktovať alebo vybaviť Vašu požiadavku.

1)Správca spracováva osobné údaje osôb, ktoré ho kontaktujú prostredníctvom kontaktného formulára, na účely vybavenia požiadavky (dotazy, dopytu, žiadosti a pod.), a to na základe jeho oprávneného záujmu na komunikáciu so subjektmi osobných údajov a vybavenie ich záujmu o následné kontaktovanie.

Na tieto účely správca môže spracovávať nižšie uvedené osobné údaje:

 • identifikačné údaje (meno a priezvisko)
 • kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo),
 • prípadne iné údaje dobrovoľne poskytnuté subjektom osobných údajov (napr. názov firmy)


2)
Správca má oprávnený záujem spracovávať vyššie uvedené osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu na ochrane svojich práv a svojho majetku, napr. v prípade súdneho sporu. Správca môže uchovávať registračné údaje na základe svojho oprávneného záujmu za účelom ďalšej komunikácie so subjektmi osobných údajov.

Spôsob spracovania osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť spracovávané v elektronickej alebo listinnej podobe. Elektronické osobné údaje sú spracovávané manuálne aj automatizovane v elektronických informačných systémoch, pričom správca dbá na dôkladné technické, organizačné a personálne zabezpečenie. Osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi, sú riadne preškoľované a viazané povinnosťou mlčanlivosti.

Kategória príjemcov spracovávaných osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj ďalším osobám, pokiaľ im svedčí zákonný dôvod, predovšetkým orgánom činným v trestnom konaní, súdom a správnym orgánom. Osobné údaje môžeme v prípade nutnosti odovzdať nášmu právnemu zástupcovi.

Doba uloženia osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť správcom uložené vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutej osoby po dobu nie dlhšiu, než je nevyhnutné na vybavenie konkrétnej požiadavky. Ďalej je správca oprávnený ukladať osobné údaje po dobu max. 5 rokov za účelom ďalšej komunikácie so subjektmi osobných údajov. Inak je správca oprávnený používať osobné údaje po dobu uplatnenia práv vyplývajúcich z oprávnených záujmov správcu.

Práva dotknutej osoby:

1) Proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov oprávnených záujmu správcu môžete kedykoľvek vzniesť námietku a osobné údaje budú vymazané, ak správca nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami. V prípade spracovania osobných údajov formou priameho marketingu (e-maily, SMS o službách správcu bude obesielanie účinkom námietky vždy zastavené a osobné údaje vymazané; výnimkou je prípadné držanie samotného kontaktného e-mailu či tel. čísla v tzv. zozname robinsonov, ktoré zabezpečia, aby na tieto kontaktné údaje nebola oznámená priameho marketingu odosielaná

2) Právo na prístup k osobným údajom. Subjekt údajov má právo získať od správcu potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracovávané, a pokiaľ sú spracovávané, má právo k nim získať prístup s nasledujúcimi informáciami o:

 • účeloch spracovania,
 • kategóriách dotknutých osobných údajov,
 • príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
 • plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,
 • existenciu práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov, obmedzenie ich spracovania či práva vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu,
 • práve podať sťažnosť na dozornom úrade.

Správca poskytne dotknutej osobe kópiu spracovávaných osobných údajov. Za druhú a každú ďalšiu kópiu je správca oprávnený účtovať primeranú náhradu administratívnych nákladov.

3) Právo na opravu. Subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má subjekt údajov právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

4) Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“). Subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa daného subjektu týkajú, a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
 • osobné údaje boli spracované protiprávne,
 • osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti.


Právo na výmaz sa neuplatní, ak je daná zákonná výnimka, najmä pretože spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre:

 • splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely,
 • na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

5) Právo na obmedzenie spracovania. Subjekt údajov má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie, ak:

 • dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť,
 • spracovanie je nezákonné a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

6) Právo na prenositeľnosť údajov. Subjekt údajov má právo, aby správca postúpil osobné údaje dotknutej osobe spracovávanej automatizovane na základe zmluvy inému správcovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov má dotknutá osoba právo na to, aby osobné údaje boli zaslané priamo jedným správcom správcovi druhému, ak je to technicky možné.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania správcu nevyužíva.

7) Právo podať sťažnosť. Subjekt údajov môže ohľadne činnosti správcu podať sťažnosť, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v hlavičke tohto dokumentu (písomne ​​alebo elektronicky). Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a čo je jej predmetom. V opačnom prípade alebo ak je to potrebné na vybavenie, vyzve správca subjekt údajov na doplnenie v stanovenej lehote. Ak nebude sťažnosť doplnená, nebude možné ju vybaviť. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti alebo jej doplnenia. Subjekt údajov má právo podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Spôsob uplatnenia práva dotknutej osoby:

Subjekt údajov uplatňuje svoje práva kontaktovaním správcu s využitím jeho vyššie uvedených kontaktných údajov. Správca poskytuje informácie písomne ​​v listinnej podobe, v prípade uplatnenia práva elektronicky, odpovie správca totožným spôsobom, teda e-mailom alebo doručením do dátovej schránky